Rakkeby Kirke

Rakkeby kirke, som er kullet (uden tårn), er opført 1150 - 1200. Den består af et romansk kor og skib med underdelen til et vist nok sengotisk tårn og med et våbenhus fra nyere tid ved sydsiden af skibet. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en profileret sokkel, men på grund af talrige og omfattende omsætninger af murværket ses af oprindelige enkeltheder ikke andet end dørene, hvoraf den mod nord er tilmuret, mens syddøren - sikkert noget udvidet - stadig er i brug. Kor og skib har invendig bjælkelofter. Den sengotiske tårnunderdel er bygget af genanvendte granitkvadre og især mod vest og nord af munkesten. På nordvesthjørnet står endnu en del af trappehuset. Indvendig i tårnrummet, der er adskilt fra skibet som materielrum, er der afsæt i murene til en aldrig opført hvælving. Kirken har aldrig været af de rigeste, og i 1691 hører man, at den var så forfalden, at "præst og menighed ikke uden frygt og fare tør findes derudi". I første halvdel af 1800-tallet var man nødt til at nedbryde tårnets overdel.Kirken blev i 1985 restaureret ret så meget. En gammel altertavle fra 1600-tallet, som var afleveret til museet blev renoveret og genopsat. Endvidere blev der lagt nyt gulv, og meget inventar blev malet påny.

Koret er fra 1100-tallet og skibet lidt yngre.

Vestenden af skibet er føjet til i 1400-tallet af genanvendte kvadre fra den oprindelige vestmur. Herover blev bygget et tårn, formentlig i egnens stil med sadeltag.

Omkring 1692 nedtages tårnet. Kirkesynene fra årene forinden fortæller, at loftet mangelede, at vestdøren var så utæt, at alterlysene blæste ud, at der manglede ruder samt tagsten på tårnet. Trappeopgangen til tårnet er dog bevaret. Underrummet indrettedes senere til fyrrum. Efter 1938 blev det materialrum, og samtidig indsattes norddøren i den senmiddelalderlige munkestensmur.

Våbenhuset, som erstatter et tidligere af bindingsværk er fra slutningen af forrige århundrede.

Alle spor af de oprindelige romanske vinduer er borte, bortset fra korets østside. Senere indsatte større vinduer med en lige overside, og de erstattedes 1938 med de nuværende rundbuede vinduer.

Alterbordet, af granitkvadre (med helgengrav) er fra kirkens opførelsestid. Det fik senere panel, som blev fjernet ved restaureringen i 1938. I 1985 fik alteret atter et panel i forbindelse med genopsætning af altertavlen fra 1625, udført af billedskærer Niels Ibsen i Hjørring. Den stod til 1882, kom herefter på Hjørring museum. En kopi af Josepe de Riberas "Gravlæggelsen" blev herefter sat op som altertavle. Den hænger i dag på kirkens nordvæg.