Regulering på Rakkeby kirkegård

Da der er et stort antal tomme kistegravpladser på Rakkeby kirkegård, har menighedsrådet valgt at stoppe for begravelser på det nordlige afsnit af kirkegården. Især på denne del af kirkegården er der mange tomme kistegravpladser, og det kræver simpelthen for meget arbejde at passe og pleje dem. De gravsteder, som endnu er i brug, bevares som de er, indtil gravfreden udløber.

Det store problem for vores kirke og mange andre i de små sogne er, at ældre flytter fra landsog-nene. De ældre flytter til større byer og bliver også begravet og urnenedsat der. I disse år bliver mange kirkegårde mere eller mindre omlagt, tilpasset efter kirkegårdens form og historik.

På Rakkeby kirkegård har der længe været for mange tomme kistegravsteder, og det skal der nu gøres noget ved. Menighedsrådet har derfor besluttet at lægge kirkegården om på det nordlige afsnit af kirkegården. Hvorfor passe tomme gravsteder, som man alligevel aldrig får brug for? Det er vigtigt for menighedsrådet at være på forkant og sikre, at kirkegården ikke forfalder. Kirken er et samlingspunkt og en vigtig institution i Rakkeby, så det er afgørende, at både kirke og kirke-gården fremstår flot og velholdt .

Mange giver udtryk for, at driften af folkekirkens kirkegårde er en opgave, der ligger uden for folkekirkens kerneområde, og af samme årsag ønskes udgifterne til kirkegården minimeret mest muligt. Det er der i og for sig ikke noget galt i; alle kirkeskattekroner skal jo helst bruges optimalt. Hvis kirkegården kun opfattes som en økonomisk belastning, risikerer man at overse de store værdier og muligheder, kirkegården rummer. Ved at betragte kirkegården som en del af kerne-opgaven og inddrage den aktivt i nogle af folkekirkens forskellige tilbud, får man mere ud af de penge, der nødvendigvis må bruges på, at kirkegården forsat kan fremtræde som et smuk og vel-plejet anlæg. Det er en stor værdi, at kirkegården kan være præget af liv, selv om det er her, vi begraver de døde. Kirkegården kan også være stedet, hvor folk går tur, møder andre og får en snak.

Omlægningen er et stort projekt og kræver for at skabe ro og overblik udarbejdelse af en udvik-lingsplan. En stor del af omlægningen består i, at hække rundt om tomme gravsteder og sekun-dære grusstier erstattes med græs, der anlægges bede og plantes træer. Menighedsrådet vil ind-lede et samarbejde med provsti og fagkonsulenter om stategi, ideoplæg og økonomi, så der opnås optimalt resultat mht. viden, tilgængelighed og kirkegårdens helhed og struktur. Igennem dette samarbejde udarbejdes der en udviklingsplan, som sikrer, at nutidens og fremtidens behov bliver tilgodeset

Mvh
Rakkeby menighedsråd